Ανάλογα ποσά

  • Δύο ποσά λέγονται ανάλογα, εάν μεταβάλλονται με τέτοιο τρόπο, που όταν οι τιμές του ενός πολλαπλασιάζονται με έναν αριθμό, τότε και οι αντίστοιχες τιμές του άλλου να πολλαπλασιάζονται με τον ίδιο αριθμό.
  • Δύο ποσά x και y είναι ανάλογα, όταν οι αντίστοιχες τιμές τους δίνουν πάντα ίδιο πηλίκο: bold y over bold x bold equals bold italic alpha  . Το πηλίκο α λέγεται συντελεστής αναλογίας.
    • Τα ανάλογα ποσά x και y συνδέονται με τη σχέση: bold italic y bold equals bold italic alpha bold times bold italic x  όπου α ο συντελεστής αναλογίας.
    • Όταν το ποσό y είναι ποσοστό του ποσού x, τα δύο ποσά συνδέονται με τη σχέση bold italic y bold equals bold alpha over bold 100 bold times bold italic x  και είναι ανάλογα, με συντελεστή αναλογίας το bold alpha over bold 100 bold equals bold italic alpha bold percent sign.
  • Η σχέση bold italic y bold equals bold italic alpha bold times bold italic x εκφράζει μια αλληλεπίδραση των ποσών x και y. 
    Συγκεκριμένα, ο διπλασιασμός, τριπλασιασμός κ.ο.κ. του ενός ποσού επιφέρει διπλασιασμό, τριπλασιασμό κ.ο.κ. του άλλου ποσού. 
  • Τα σημεία που αντιστοιχούν στα ζεύγη τιμών (x, y) δύο ανάλογων ποσών βρίσκονται πάνω σε μία ημιευθεία με αρχή την αρχή Ο (0,0) των ημιαξόνων. Ο συντελεστής αναλογίας είναι η κλίση της ευθείας.

» Το λεξικό "Μαθηματική ορολογία"