Σκοπός κάθε e-μαθήματος είναι η αναλυτική διαποραγμάτευση της ύλης κάθε τάξης. Πρόκειται για μια ενεργητική διαδικασία στην οποία:

  • Κατοχυρώνονται γνώσεις και δεξιότητες.
  • Εντοπίζονται κενά γνώσεων και καλύπτονται καλλιεργώντας την κατάλληλη δεξιότητα.
  • Επιλύονται απορίες.
  • Αντιμετωπίζονται σύνθετα θέματα .
  • Δημιουργείται μια πλήρης εικόνα της συνολικής ύλης.

Στο τέλος αυτού του e-μαθήματος κάθε συνδρομητής είναι σε θέση να εντοπίζει τη θεωρία και τις τεχνικές που χρειάζονται να αντιμετωπίσει και να λύσει σωστά ένα πρόβλημα.

Δείτε τον τιμοκατάλογο και συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής.

Σίγουρη επιτυχία στις εξετάσεις!

Μαθηματικά Α' Γυμ.

Μαθηματικά Γ' Γυμ.

Μαθηματικά Γ' Γυμ.