Ιδιότητα

Ιδιότητες των πράξεων
Ουδέτερο στοιχείο
 • Στην πρόσθεση είναι το μηδέν: alpha plus 0 equals 0 plus alpha equals alpha
 • Στον πολλαπλασιασμό είναι το ένα: alpha times 1 equals 1 times alpha equals alpha
Καταστροφικό στοιχείο
 • Στον πολλαπλασιασμό είναι το μηδέν: alpha times 0 equals 0 times alpha equals 0
Απαγορεύεται
 • Η διαίρεση με το μηδέν: Η διαίρεση alpha over beta επιτρέπεται μόνο αν beta not equal to 0
Αντίστροφοι αριθμοί
 • α·β=β·α=1 ή alpha equals 1 over beta ή beta equals 1 over alpha
Αντιμεταθετική ιδιότητα
 • Στην πρόσθεση: alpha plus beta equals beta plus alpha
 • Στον πολλαπλασιασμό: alpha times beta equals beta times alpha
Προσεταιριστική ιδιότητα
 • Στην πρόσθεση: alpha plus open parentheses beta plus gamma close parentheses equals open parentheses alpha plus beta close parentheses plus gamma
 • Στον πολλαπλασιασμό: alpha times open parentheses beta times gamma close parentheses equals open parentheses alpha times beta close parentheses times gamma
Επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς
 • την πρόσθεση: (α + β) · γ = α · γ + β · γ.  Mπορεί να γραφεί και στη μορφή: α · γ + β · γ= (α + β) · γ  
 • την αφαίρεση: (α - β) · γ = α · γ - β · γ.  Mπορεί να γραφεί και στη μορφή: α · γ - β · γ= (α - β) · γ   
 • Η δεύτερες μορφές βοηθούν στην Αναγωγή ομοίων όρων.

 

» Το λεξικό "Μαθηματική ορολογία"