Ποσοστά

  • Το σύμβολο α% ονομάζεται ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό και είναι ίσο με το bold italic alpha bold percent sign bold equals bold alpha over bold 100 
  • Χρησιμοποιούμε ακόμη το ποσοστό α ‰ που διαβάζεται ποσοστό επί τοις χιλίοις και είναι ίσο με τοbold italic alpha bold per mille bold equals bold alpha over bold 1000.
  • Το ποσοστό α% του β είναι bold alpha over bold 100 bold times bold italic beta
  • Τα κλάσματα μπορούν να γράφονται και ως ποσοστά. 3 over 4 equals 75 over 100 equals 0 comma 75 equals 75 percent sign
  • Τα μεγέθη που συμμετέχουν σε ένα ποσοστό είναι πάντα ανάλογα.

» Το λεξικό "Μαθηματική ορολογία"