Αντιστρόφως Ανάλογα Ποσά

Δύο μεγέθη είναι αντιστρόφως ανάλογα, στην περίπτωση, που η μεταβολή τους είναι τέτοια, ώστε: όταν το ένα μέγεθος πολλαπλασιάζεται επί έναν αριθμό, το άλλο διαιρείται με τον ίδιο αριθμό.

  • Όταν δύο ποσά x και y είναι αντιστρόφως ανάλογα, το γινόμενο των αντίστοιχων τιμών τους παραμένει σταθερό: bold italic y bold times bold italic x bold equals bold italic alpha bold comma bold space bold italic alpha bold not equal to bold 0
x y x · y = 30
5 6 5 · 6 = 30
15 2 15 · 2 =30
 
  • Στην περίπτωση που α = 1, τα x και y είναι αντίστροφοι αριθμοί.
  • Τα σημεία που παριστούν τα ζεύγη (x, y) βρίσκονται σε μία καμπύλη γραμμή. Η καμπύλη αυτή ονομάζεται υπερβολή.
  • Η υπερβολή δεν τέμνει ποτέ τους ημιάξονες Οx και Οy, διότι οι συντεταγμένες των σημείων της δεν παίρνουν ποτέ την τιμή 0.

» Το λεξικό "Μαθηματική ορολογία"