ν.δ/γμα 400/70: Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως