Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής N. 3867/2010

Το «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» («Εγγυητικό») είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με στόχο την προστασία ασφαλισμένων στον κλάδο ζωής σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής τους επιχείρησης. Το Εγγυητικό εδρεύει στην Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Περισσότερα...

Βασικοί "μηχανισμοί"...

Κάλυψη...

Για τη εκπλήρωση των σκοπών του, το Ε.Κ επιβάλλεται τακτική εισφορά σε ποσοστό μέχρι το 1,5% της συνολικής παραγωγής ακαθάριστων ασφαλίστρων του κλάδου ζωής (όχι των καλύψεων υγείας). Η εισφορά είναι διαφορετική ανάλογα με τον κλάδο ή και την κατηγορία κινδύνου (υποκλάδο) που ανήκει το κάθε προϊόν (I.1, I.3, II, ΙΙΙ κ.λπ.). Η εισφορά αυτή βαρύνει κατά το ήμισυ τις ασφαλιστικές εταιρείες και κατά το ήμισυ τους ασφαλισμένους, εμφανίζεται στο ασφαλιστήριο και απαλλάσσεται παντός φόρου ή τέλους..

  • Για τα εφάπαξ καταβαλλόμενα ασφάλιστρα, το ανώτερο ποσόν της εισφοράς υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής ανέρχεται σε 20.000 ευρώ
  • Για τα περιοδικώς καταβαλλόμενα ασφάλιστρα, το ανώτερο ποσόν της εισφοράς υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής ανέρχεται σε 2.000 ευρώ
  • Η παρεχόμενη κάλυψη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (νόμος 3867/2010)  ανέρχεται μέχρι το ποσό των 30.000 € ανά δικαιούχο ασφαλίσεων ζωής για τις παροχές στη λήξη και τις εξαγορές των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και μέχρι το ποσό των 60.000 € για τις αποζημιώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής αναπηρίας
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014, 1:47 μμ