Σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν τις εξετάσεις για την Πιστοποιητικό τύπου Γ

Οι εξετάσεις

Οι εξετάσεις

από Vasilis Palilis -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Για τα Πιστοποιητικό Επιπέδου Γ, οι εξετάσεις περιλαμβάνουν δύο αυτοτελή και διακριτά τμήματα.

  • Το πρώτο τμήμα εξετάσεων είναι γραπτό με σύστημα πολλαπλής επιλογής (multiple choice).
  • Το δεύτερο τμήμα εξετάσεων είναι προφορικό με μορφή συνέντευξης και αποσκοπεί στη διακρίβωση των προσωπικών ικανοτήτων και επαγγελματικών δεξιοτήτων του υποψηφίου σε σχέση με το αντικείμενο δραστηριότητας για το οποίο πιστοποιείται.

Για την απόκτηση του Πιστοποιητικών Επιπέδου Β και Γ είναι αναγκαία η επιτυχής εξέταση και στα δύο αυτοτελή τμήματα της εξέτασης. Η συμμετοχή στην προφορική εξέταση επιτρέπεται μόνον εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει στη γραπτή εξέταση.

Η εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης  αποτελείται από 484 ερωτήσεις κατανεμημένες σε έξι (6) ενότητες. Κάθε υποψήφιος θα εξεταστεί σε δέκα (10) ερωτήσεις από κάθε μια από τις έξι (6) ενότητες που απαρτίζουν την ύλη. Για την επιτυχή εξέταση του υποψηφίου απαιτείται η ορθή απάντηση σε έξι (6) τουλάχιστον ερωτήσεις από τις δέκα (10) κάθε ενότητας, που θα επιλέγονται με κλήρωση. Μικρότερος αριθμός ορθών απαντήσεων, έστω και σε μία ενότητα, καθιστά την εξέταση ανεπιτυχή.

Επιπλέον απαιτείται ο συνολικός βαθμός της εξέτασης να είναι τουλάχιστον 80%.