Νέα εποχή στην ασφάλιση αυτοκινήτου. Νόμος 4261/2014

Ψηφίστηκε από τη Βουλή την Παρασκευή 2 Μαΐου ο νόμος «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις», διαμορφώνοντας ένα νέο, πιο ξεκάθαρο και λειτουργικό νομοθετικό πλαίσιο στην υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου.

Πιο συγκεκριμένα, με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που τίθενται άμεσα σε ισχύ (από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), επέρχονται μεταξύ άλλων οι εξής σημαντικές αλλαγές :

-     η κατάργηση της αυτόματης ανανέωσης της ασφάλισης αυτοκινήτου και η αναγνώριση της πληρωμής του ασφαλίστρου ως απαραίτητης προϋπόθεσης τόσο για την έναρξη όσο και για την ανανέωση της ασφαλιστικής κάλυψης. Με τον τρόπο αυτό δε θα απαιτείται πλέον ακύρωση / καταγγελία της ασφάλισης από τον ασφαλιστή κατά το χρόνο λήξης της ασφαλιστικής σύμβασης,

-     η κατάργηση του αυτοκόλλητου σήματος ασφάλισης και του σήματος προσωρινής ασφάλισης

-     η θεσμική αναγνώριση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ασφαλιστή, ασφαλισμένου & δικαιούχου αποζημίωσης σε όλες τις διαδικασίες (π.χ. σύναψη ασφάλισης, διακανονισμό ζημιών κ.λπ.).

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 6 Απρίλιος 2015, 4:46 μμ