Τι ισχύει σήμερα στο Επικουρικό Κεφάλαιο;

Σήμερα, έπειτα από την πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε για την προσπάθεια εξυγίανσης της οικονομικής κατάστασης του Επικουρικού Κεφαλαίου, ισχύουν τα εξής:

  • καταβάλλεται χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης από απώλεια ζωής μέχρι €6.000 για κάθε δικαιούχο, σε κάθε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης (ανασφάλιστο ή άγνωστο όχημα, ή όχημα που έκλεισε η ασφαλιστική του εταιρία).
  • δεν επιτρέπεται η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού για αποζημιώσεις που εκκρεμούν, μέχρι το 2016.
  • υπάρχει συγκεκριμένο όριο συνολικής αποζημίωσης μέχρι και €100.000, σε περίπτωση αποζημίωσης λόγω πτώχευσης ή ανάκλησης άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας του υπαίτιου οχήματος. Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των ζημιών και το ποσό που θα καταβάλει πλέον το Επικουρικό κεφάλαιο δε θα είναι ολόκληρη η αποζημίωση, αλλά ένα ποσοστό της, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Ύψος αποζημίωσηςΠοσό που καταβάλλει το Επικουρικό
Κεφάλαιο (% επί της αποζημίωσης)
έως €4.000 90%
από €4.001 έως €10.000 87,5% με ελάχιστο τα €3.600
από €10.001 έως €30.000 85% με ελάχιστο τα €8.750
από €30.001 έως €60.000 80% με ελάχιστο τα €25.000
από €60.001 έως €100.000 70% με ελάχιστο τα €48.000
άνω των €100.000 70% με μέγιστο τα €100.000Η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπει ωστόσο τη δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου των €100.000, για πρόσωπα που έχουν υποστεί κάποια αναπηρία από τροχαίο ατύχημα με όχημα που ήταν ασφαλισμένο σε ασφαλιστική εταιρία, της οποίας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας. Η φύση και ο βαθμός της αναπηρίας, αλλά και το ύψος της αποζημίωσης, θα ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που θα εκδίδεται μετά από γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013, 1:37 μμ