Αντιστοίχιση

Σύρε τα αντικείμενα που είναι αριστερά κοντά σε αυτά που είναι δεξιά.