Πρώτοι αριθμοί

  • Ένας αριθμός που έχει διαιρέτες μόνο τον εαυτό του και το 1 λέγεται πρώτος αριθμός, διαφορετικά λέγεται σύνθετος
  • Δύο αριθμοί α,β λέγονται μεταξύ τους πρώτοι αριθμοί αν ο Μέγιστος κοινός διαιρέτης τους είναι το 1, Μ.Κ.Δ (α,β)=1

» Το λεξικό "Μαθηματική ορολογία"