Θερμότητα

 ονομάζουμε την ενέργεια μόνο όταν αυτή ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο λόγω της διαφορετικής τους θερμοκρασίας.

Η θερμότητα ρέει από τα σώματα με υψηλότερη θερμοκρασία στα σώματα με χαμηλότερη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η θερμική ενέργεια (κινητική ενέργεια των μορίων) του θερμότερου σώματος να μειώνεται, λόγω της απορροής θερμότητας και η θερμική ενέργεια του ψυχρότερου σώματος να αυξάνεται λόγω της προσθήκης θερμότητας. Αναλογικές είναι και οι μεταβολές στη θερμοκρασία τους. 

θερμική ισορροπίαΤελικά θα επέλθει ισορροπία δηλαδή οι θερμοκρασίες θα εξισωθούν σε μια ενδιάμεση τιμή όπου οι θερμικές ενέργειες των σωμάτων είναι ίσες. Πλέον παύει και η ροή της θερμότητας.

 

» Το λεξικό "Ορολογία φυσικής"